Katalóg PBALZ    PSYCHOBALZAM – RELAXAČNÁ METÓDA
PhDr. Milan Kožiak
Test je pripravovaný na vydanie!
Psychobalzam je názov relaxačnej metódy osobitne zameranej na duševné a telesné uvoľnenie v prípadoch sťaženého zaspávania, povrchného spánku a nespavosti. Metódu je možné uplatniť v rôznych podmienkach ako pomoc pri prekonávaní náročnejších životných situácií, sprevádzaných zvýšeným neuropsychickým napätím. Podstata metódy spočíva v spojení dvoch postupov, ktoré sa v terapeutickej praxi bežne používajú: metódy slovnej sugescie na báze autogénneho tréningu a muzikoterapie, čiže vhodného výberu sprievodnej hudby tak, aby umocňovala slovné sugescie a pritom vyvolávala skôr žiaduce emočné pocity ako estetický zážitok.Podľa vyjadrení popredných odborníkov prinášajú vyvinuté relaxačné nahrávky u mnohých ľudí lepší efekt ako uspávajúce farmaceutické prostriedky. Ich účinok sa opakovaným používaním nestráca, ale práve naopak. Dlhodobejšie skúsenosti s touto hudobno–slovnou relaxačnou metódou prehlbujú stupeň dosiahnutého telesného a duševného uvoľnenia.
Poznatky získané vývojom metódy a následný prieskum ohlasu verejnosti na vysielanie prípravnej predspánkovej verzie v Slovenskom rozhlase ukázali, že ju úspešne používajú ľudia rôzneho veku, rôzneho povolania, vzdelania, rovnako muži i ženy, a to predovšetkým v týchto situáciách:
• ako pomoc pri udržiavaní žiaduceho rytmu bdenia a spánku v profesiách s nepravidelným režimom práce a odpočinku;
• pri sťaženom zaspávaní v dôsledku rozrušenia alebo pri očakávaní nejakej mimoriadnej udalosti nasledujúceho dňa;
• pri poruchách spánku rôznej klinickej etiológie, od ľahkej insomnie až po chronickú nespavosť a telesné bolesti ľudí dlhodobo pripútaných na lôžko, eventuálne u pacientov s kontraindikovanou farmakoterapiou;
• ako model pri nácviku úvodných cvičení autogénneho tréningu, ktorý môže byť aj metódou duševnej gymnastiky u ľudí majúcich záujem o zvýšenie vlastnej výkonnosti a rozvoj osobnosti.
Pretrvávajúci záujem poslucháčov rozhlasu o získanie nahrávok hudobno-slovnej predspánkovej relaxácie vyústil v ich posúdenie Odborom liečebnej a preventívnej starostlivosti Ministerstva zdravotníctva SR. Na základe znaleckých posudkov bolo odporúčané sprístupniť metódu verejnosti a rámec aplikácie rozšíriť okrem zdravotno-preventívnej oblasti i na terapeutické využitie pri neurózach a psychogénnych ochoreniach s poruchami zaspávania a spánku. Predpokladom úspešného priebehu predspánkovej relaxácie je popri kladnej relaxácii aj dodržiavanie inštrukcií týkajúcich sa polohy tela. Tieto inštrukcie odznejú v úvode nahrávky. Ďalej je to intimita prostredia a primeraná kvalita reprodukcie. Jej intenzita má byť asi o 1/3 nižšia, ako je bežná hlasitosť ľudskej reči. V niektorých situáciách je užitočné a vhodné použiť slúchadlá. Najdôležitejšou podmienkou účinku psychobalzamu je reálnosť dôvodov vedúcich k jeho použitiu. Inak nie je počúvanie nahrávky funkčné a logicky nemôže vyvolať citeľné uvoľnenie. Treba zdôrazniť, že náhodné počúvanie nahrávky bez splnenia uvedených predpokladov môže vyvolať pocit iluzórnosti účinku tejto metódy i u ľudí, ktorým by inak mohla byť užitočným pomocníkom. Psychobalzam pripravujeme na vydanie v dvoch jazykových mutáciách, a to v slovenskom a českom jazyku. Interpretom slovenskej verzie je Karol Machata a českej verzie Ladislav Chudík. Prednes relaxačného textu oboma umelcami s darom hlasu bol dobre prijímaný na Slovensku i v Čechách.
Zoznam autorov, použitých a upravovaných výňatkov hudobných skladieb:
P. I. Čajkovskij – Spiaca krásavica, Baletná suita, Adagio, Sro HH 54681
A. Vivaldi – Alla rustika, Koncert č. 4, G-dur, Adagio, OPUS ST 91 10 0322
W. A. Mozart – Koncert pre klavír a orchester C- dur, K.z. 467, Andante, Sro HH 57 120
A. Marcello – Koncert pre hoboj a orchester d-mol, Adagio, Sro HH 65562
J. Pachelbel – Kánon D-dur pre trojo huslí a generálbas, Sro, HH 55893
J. S. Bach – Air z III. Suity D-dur, OPUS ST 91 11 03 38
A. Dvořák – IX. Symfónia E- mol, Z nového sveta, Largo, OPUS ST 91100281


[ objednať ]