Katalóg PBALZ    PSYCHOBALZAM – RELAXAČNÁ METÓDA
PhDr. Milan Kožiak
PSYCHOBALZAM je názov hudobno - slovnej relaxačnej metódy, osobitne zameranej na duševné a telesné uvoľnenie v prípadoch sťaženého zaspávania, povrchného spánku a nespavosti.
Súčasná prehrávacia technika dovoľuje využitie tejto relaxačnej metódy v rôznych podmienkach ako pomoc pri prekonávaní náročnejších životných situácií, sprevádzaných zvýšeným neuropsychickým napätím a stresom.
Podstata tejto metódy spočíva v spojení dvoch postupov, ktoré sa v terapeutickej praxi bežne využívajú: metódy slovnej sugescie na báze autogénneho tréningu a muzikoterapie, čiže vhodného výberu sprievodnej hudby tak, aby umocňovala slovné sugescie a pritom vyvolávala skôr žiadúce emočné pocity ako estetický zážitok.
Pôvodný podnet k vydaniam tejto metódy v hudobnom vydavateľstve OPUS (1983 -1994) vzišiel z ohlasu verejnosti a záujmu odborných kruhov o výsledky výskumnej a vývojovej práce Psychologického pracoviska Čs. rozhlasu v Bratislave. Jej cieľom bolo poskytnúť jednotlivcom ocitajúcim sa v zložitejších životných situáciách účinnú a praktickú metódu, ktorá prispieva k vzniku pokojného spánku a nevytvára riziko zdraviu škodlivého návyku.
PSYCHOBALZAM tento zámer spĺňa. Podľa vyjadrení popredných odborníkov prináša u mnohých ľudí lepší efekt ako uspávacie farmaceutické prostriedky. Jeho účinok sa opakovaným používaním nestráca, ale práve naopak. Dlhodobejšie skúsenosti s touto hudobno-slovnou relaxačnou metódou prehlbujú stupeň dosiahnutého telesného a duševného uvoľnenia.
Je nanovo vyrobený zo zachovalých pôvodných záznamov prednesu umelcov s darom hlasu: Karolom Machatom (slovenská verzia) a Ladislavom Chudíkom (česká verzia).
Nové vydanie PSYCHOBALZAMU sprístupňuje a rozširuje možnosti jeho využitia i v súčasnosti. Vychádzajúc z doterajších skúseností predpokladáme, že umožní jeho využívanie aj v mnohých zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, ktoré o jeho získanie prejavovali v minulosti záujem.

V záujme konkretizácie našej ponuky a jej priblíženia odborníkom, ktorí sa s PSYCHOBALZAMOM stretávajú po prvý krát, uvádzame ďalšie doplňujúce informácie týkajúce sa jeho vývoja, zamerania a využitia.

Poznatky získané vývojom metódy a následný prieskum ohlasu verejnosti na vysielanie oboch jazykových mutácii predspánkovej relaxácie v Československom rozhlase ukázali, že ich úspešne používajú ľudia rôzneho vedu, rôzneho povolania, vzdelania, rovnako muži i ženy, a to predovšetkým v týchto situáciách:
• ako pomoc pri udržiavaní žiadúceho rytmu bdenia spánku v profesiách s nepravidelným režimom práce a odpočinku
• pri sťaženom zaspávaní v dôsledku rozrušenia alebo pri očakávaní nejakej mimoriadnej udalosti nasledujúceho dňa
• pri poruchách spánku rôznej klinickej etiológie, od ľahkej insomnie až po chronickú nespavosť a telesné bolesti ľudí dlhodobo pripútaných na lôžko, eventuálne u pacientov s kontraindikovanou farmakoterapiou
• ako model pri nácviku úvodných cvičení autogénneho tréningu, ktorý môže byť aj metódou duševnej gymnastiky u ľudí majúcich záujem o zvýšenie vlastnej výkonnosti a rozvoj osobnosti.

Vtedajší záujem rozhlasových poslucháčov a odbornej verejnosti o získanie nahrávky hudobno-slovnej relaxácie vyústil v jej posúdenie Odborom liečebnej starostlivosti Ministerstva zdravotníctva SR. Na základe znaleckých posudkov bolo odporúčané sprístupniť ju verejnosti a rámec aplikácie rozšíriť z pôvodnej preventívnej oblasti i na terapeutické využitie pri neurózach a psychogénnych ochoreniach s poruchami zaspávania a spánku /Z-4652/82-B/12-2/.
V podkladovej hudbe sú použité skladby, upravované motívy a výňatky z nasledovných diel:

P.I. Čajkovskij – Spiaca krásavica, Baletná siuta, Adagio,
A.Vivaldi - Alla rustika, Koncert č. 4, G-dur, Adagio,
W. A. Mozart - Koncert pre klavír a orchester C- dur, K.z. 467, Andante,
A.Marcello - Koncert pre hoboj a orchester d-mol, Adagio,
J. Pachelbel - Kánon D-dur pre trojo huslí a generálbas,
A.Dvořák - IX. Symfónia E- mol, Z nového sveta, Largo,
J.S. Bach - Air z III. Suity D-dur,

Odborným poradcom pri vývoji, overovaní a vydaní pôvodného titulu a príprave nového vydania je Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.


[ objednať ]