Katalóg T-1    REVERZNÝ TEST
A.W. Edfeldt (S), upr. M. Jurčová
Zisťuje zrelosť na výuku čítania pred vstupom do 1. triedy základnej školy. Pripravenosť dieťaťa osvojiť si čítanie sa zisťuje na základe merania intenzity reverznej tendencie. Úlohou je rozlíšiť identické a neidentické páry figúr. Test je štandardizovaný na súbore 221 detí. Longitudinálne štúdie potvrdili pozitívne vzťahy medzi úrovňou školskej pripravenosti zisťovanou Reverzným testom a školskými výkonmi v prvých aj ďalších ročníkoch. Je aj indikátorom pracovnej zrelosti, unaviteľnosti, resp. schopnosti prijímať menej zaujímavú úlohu a zotrvať v jej riešení.
Použitie: individuálne, od 5 rokov.
Čas administrácie: 15 min.
Čas vyhodnocovania: 4 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Kľúč
PK: 1 PR, 100 TZ, 2 Kľ.
S: 100 TZ


[ objednať ]