Katalóg T-2    SKÚŠKA PLOŠNEJ PREDSTAVIVOSTI - PFB
J. Vonkomer (SK)
Ide o nonverbálny inteligenčný test. Obsahuje 56 položiek s nárokmi na riešenie úloh plošnej predstavivosti. Administrácia testu predpokladá nenáročnú inštrukciu a príklady na správne riešenie – zácvik. Výsledky štandardizácie testu boli po piatich rokoch opakovane preverované. Významné korelácie boli dosiahnuté porovnaním so školskými známkami v predmetoch matematika, fyzika, chémia i deskriptívna geometria. Test je vhodné zaraďovať do batérie testov vo výskume, v poradenstve i pri výbere do technických povolaní.
Použitie: individuálne i skupinové, od 11 do 19 rokov
Čas administrácie: 15 min.
Čas vyhodnocovania: 10 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Kľúč
PK: 1 PR, 100 TZ, 2 Kľ
S: 100 TZ


[ objednať ]