Katalóg T-22    TEST KOGNITÍVNYCH SCHOPNOSTÍ – TKS
R. L. Thorndike, E. Hagen (GB), upr. J. Vonkomer
Vo Veľkej Británii patrí medzi najpopulárnejšie testy na zisťovanie schopností v troch oblastiach:
a) verbálnej (slovná betéria) - klasifikuje slovnú zásobu, schopnosť zostavovania viet, kladie dôraz na schopnosť detí uvažovať slovami a slovnými spojeniami a používať slová v kontexte,
b) kvantitatívnej (počtová betéria) - hodnotí schopnosť dieťaťa pracovať s číslami a symbolmi, čo je spojené s odhadom potenciálu detí dosahovať dobré výsledky v prírodných vedách a matematike,
c) neverbálnej (obrázková batéria) - meria schopnosť uvažovať s geometrickými alebo priestorovými prvkami bez verbálneho vplyvu (klasifikácia, analýza a syntéza obrazcov).
Test pozostáva zo šiestich úrovní A - F. Úrovne A, B a C sú vhodné pre žiakov základných škôl vo veku 7 -11 rokov a úrovne D, E a F sú vhodné pre žiakov stredných škôl. Úroveň D sa najčastejšie využíva na skúmanie schopností detí pri vstupe na strednú školu. Všetky úrovne (A - F) sú zahrnuté do jedného testového zošita. Je určený zvlášť pre učiteľov základných a stredných škôl.
Použitie: skupinové, od 7 do 16 rokov
Čas administrácie: 10-12 min. (1 subtest)
Súčasti: Príručka,Testový zošit, Zácvičný test, Odpoveďový hárok (úroveň A - F), Šablóna, Triedny záznamový hárok
PK: 1 PR, 10 TZ, 100 ZT, 30 OH (A-F), 10 TZH, 2 Š
S: 100 ZT, 30 0H (A-F), 10 TZH


[ objednať ]