Katalóg T-35    STANFORD-BINETOVA INTELIGENČNÁ ŠKÁLA – IV. REVÍZIA
R. L. Thorndike, E. P. Hagenová, J. M. Sattler (USA), upr. † K. Adamovič
VI. revízia Standford-Binetovej inteligenčnej škály je moderný inteligenčný test, ktorý vychádza z 3. revízie, formy L - M z roku 1960. Pokrýva to isté vekové rozpätie, ale zahŕňa viaceré úlohy toho istého typu a u probanda zisťuje bazálnu (začiatok testu) a najvyššiu úroveň (koniec testu).
Úlohy sú zoskupené do 15 subtestov: Slovník, Pamäť na korálky, Počty, Pamäť na vety, Analýza vzorov, Chápanie, Absurdnosti, Pamäť na čísla, Napodobňovanie, Pamäť na predmety, Matice, Číselné rady, Skladanie a strihanie papiera, Verbálne vzťahy a Tvorenie rovníc.
Zo získaného skóre je možné vypočítať nielen celkové IQ (všeobecný g-faktor) a IQ jednotlivých subtestov (špecifické faktory), ale aj skóre zo štyroch širších oblastí: Verbálne uvažovanie, Abstraktno-vizuálne uvažovanie, Kvantitatívne uvažovanie a Krátkodobá pamäť. Vstupný subtest - Slovník je pre slovenskú verziu novo vypracovaný a využíva sa na určenie vstupnej úrovne probanda, z ktorej sa vychádza pri podávaní všetkých ostatných subtestov. Úlohy v subtestoch sú usporiadané podľa obťažnosti.
IV.revízia má v porovnaní s predchádzajúcou verziou viaceré prednosti:
a) širšie zachytáva poznávacie schopnosti a kapacitu skúšaného
b) má pružnejšiu administráciu
c) má väčšiu reliabilitu a presnosť v testovom skóre.
Táto revízia :
1. Pomáha odlíšiť mentálne retardovaných od žiakov so špecifickými poruchami v učení.
2. Umožňuje porozumieť príčinám ťažkostí konkrétneho žiaka v učení.
3. Pomáha identifikovať nadaných žiakov.
4. Umožňuje skúmať vývin kognitívnych schopností od raného veku do dospelosti.
Použitie: individuálne, od 2 rokov až po dospelosť
Čas administrácie: 45 - 60 min., u skrátených foriem kratšie
Súčasti: Príručka, Technická príručka, Knihy úloh 1-4, Záznamové zošity, Pomôcky
PK: PR, TP, 4 KÚ, 10 ZZ, P
S: 50 ZZ


[ objednať ]