Katalóg T-122    TESTY MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ
L. Košč (SR)
Testy matematických schopností tvorí batéria troch testov - Kalkúlia III, Číselný trouholník a Rey-Osterriethov test komplexnej figúry, ktoré slúžia na odhaľovanie úrovne a kvality matematických, resp. aritmetických schopností detí.
Kalkúlia III je pôvodný test prof. Ladislava Košča, ktorý vypracoval a štandardizoval na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia. Test je zameraný na zisťovanie úrovne a kvality matematických schopností detí a mládeže a na identifikáciu prípadných dysfunkcií. Je pomerne jednoduchý, obsahuje 75 úloh, v ktorých sa manipuluje s rozlične štruktúrovane prezentovanými prázdnymi kruhmi a vyplnenými kruhmi (guľôčkami) prezentovanými na štvorstranovom hárku papiera veľkosti A4.
Test Číselný trouholník je Paulim modifikovaný pôvodný Kraepelinov test, v ktorom sa sčítavajú čísla. Forma a kvalita jednotlivých krokov, ako aj parciálnych a konečných výsledkov riešenia názorne poskytujú informácie o osobnosti vyšetrovaného a jeho matematických schopnostiach. Zo spôsobov riešenia je možné usudzovať na úroveň rozvoja nielen numerického resp. operačného, ale aj priestorového faktora matematických schopností.
Rey-Osterriethov test komplexnej figúry slúži k diferenciálnej diagnostike matematických schopností, resp. endogénne podmienených porúch a narušenia kalkulických a motorických funkcií u detí a mládeže.
Použitie: individuálne i skupinové, od 9 rokov
Čas administrácie: 35 min.
Súčasti: Príručka, Kalkúlia III, Číselný trouholník, Rey-Osterriethov test komplexnej figúry


[ objednať ]