Katalóg T-159    ASOCIAČNÝ EXPERIMENT
† O. Kondáš (SR)
Metodika využíva klasickú techniku asociácií na diagnostiku osobnosti, motivácie a psychických porúch u detí a dospelých. Je súčasťou individuálnej diagnostiky v praxi klinickej psychológie, v poradenstve, v psychológii práce a vo výskume. Prednostné uplatnenie má v klinicko-psychologickej praxi. Rozlišuje základné diagnostické kategórie: normu, neurózu a psychózu. Vysoko koreluje s celkovou závažnosťou psychopatologického stavu, a preto je vhodná na jeho zisťovanie a hodnotenie a tým aj na sledovanie zmien klinického stavu (jeho dynamiky, zlepšovanie sa a úpravy), pričom môže slúžiť ako jedna z metód na hodnotenie efektívnosti určitej psychiatrickej liečby (na tento účel slúžia paralelné podnetové protokoly). Môže slúžiť aj ako pomôcka k odhaľovaniu agravácie a simulácie v preforenzne-psychologickej praxi. AE možno široko používať aj u detí tak na overovanie prítomnosti neurologických porúch, ako aj ako pomocná metóda pri poruchách správania alebo hodnotení verbálne-myšlienkovej vyspelosti a dynamiky myslenia. Osobitný význam má ako metóda na zisťovanie konfliktných zážitkov a konfliktovo pôsobiacich situácií. Príručka obsahuje návod na kvalitatívne i kvantitatívne hodnotenie. Uvedené sú i údaje o validite, reliabilite a stabilite metódy. Z normatívneho hľadiska sú uvedené priemerné hodnoty ARČ (asociačného reakčného času) klinických a kontrolných skupín (schizofrénie, iné psychózy, neurózy, psychopati, zdraví dospelé a zdravé deti). Sú uvedené tiež normy asociačnej pohotovosti v skúške kontinuitnej asociácie.
Použitie: individuálne, u detí i dospelých
Čas administrácie: 5 min.
Čas vyhodnocovania: 15 min.
Súčasti: Príručka, Podnetový protokol (1, 2, 3, 4a, 4b, SKA-Skúška kontinuitnej asociácie)
PK: 1 PR, 100 PP-1, 100 PP-2, 100 PP-3, 100 PP-4a, 100 PP-4b, 100 SKA
S: 100 PP-1, 100 PP-2, 100 PP-3, 100 PP-4 a, 100 PP-4b, 100 SKA


[ objednať ]