Katalóg T-163    ORIENTAČNÝ TEST ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ - OTRS
J. Vonkomer (SR)
Inteligenčný test OTRS pozostáva z 15 subtestov. Z hľadiska postihovania vyextrahovaných faktorov (verbálny, numerický, plošný a priestorový) nesie test porovnanie s americkým Armádnym klasifikačným testom. Na každý faktor pripadajú 3 až 4 subtesty. Subtesty, ktoré sýti rovnaký faktor, nie sú výsledkom modifikácie jedného z nich. Každý subtest tvorí iná úloha. Napr. vo verbálnych subtestoch je úlohou probanta v jednom skladanie hlások, v ďalšom tvorba slov, v treťom odhaľovanie vzťahov medzi slovami a vo štvrtom selekcia slov tvoriacich logický celok – vetu. Analogicky sa obsahom líšia subtesty sýtené faktorom numerickým, plošným či priestorovým. Pre jednorázovú administráciu sa odporúča uplatniť desať subtestov. Výber subtestov do batérie je v kompetencii psychológa.
Štandardné normy na úrovni absolventov základnej školy, vyučených, maturantov, vysokoškolákov i netriedenej populácie umožňujú využiť získané poznatky tak pri postupoch na vyššiu úroveň školy, pri výskume a pri výbere na rôzne povolania.
Použitie: individuálne i skupinové, od 11,5 – 19 rokov
Čas administrácie: od 1 do 10 min. (v závislosti od subtestov)
Súčasti: Príručka, Testový zošit (formy A,B), Záznamový hárok (formy A,B), Kľúč
PK: 1PR, 10 TZ/A, 10TZ/B, 100ZH, 2Kl.
S: 100ZH


[ objednať ]