Katalóg T-239    DIAGNOSTIKA ŠPECIFICKÝCH PORÚCH UČENIA
J. Novák (ČR), upr. L. Požár
Batéria testov Diagnostika špecifických porúch učenia je štrukturálny, viacdimenzionálny test zameraný na posudzovanie štruktúry a čiastočne aj úrovne jazykových schopností detí, ktoré majú zjavné problémy s nadobúdaním a používaním základných čitateľských, písacích a pravopisných spôsobilostí. Test vznikol z potrieb školskej a poradenskej praxe s cieľom prispieť na kvalitatívne vyššej úrovni už v počiatočných fázach rozvoja špecifických jazykových problémov k ich racionálnemu poznaniu a formulovaniu adekvátnych nápravných opatrení. Nálezy v teste sú východiskom k individuálnej formulácii potrebných foriem pomoci.
Použitie: individuálne, pre deti od 7 do 15 rokov
Čas administrácie: cca 50 – 65 minút
Súčasti: Príručka, Prílohy 1 (spotrebné), Prílohy 2 (trvalé karty)
PK: 1 PR, 30 Príl.1, 30 Príl. 2
S: 30 Príl. 1


[ objednať ]