Katalóg T-309    ANALÝZA ŠTRUKTÚRY INTELIGENCIE– ISA
E. Fay, G. Trost, G. Gittler (D), upr. † T. Kováč
ISA preberá prednosti klasických predchodcov a súčasne odstraňuje ich slabé stránky. Stavia na koncepcii merania štruktúry inteligencie, ktorá je uznávaná teoreticky i empiricky a predstavuje moderný nástroj diagnostikovania štruktúry všeobecných intelektových schopnosti. Batéria úloh umožňuje nielen rozsiahle, ale aj ekonomické meranie základných funkcií inteligenicie. Test je zameraný na funkcie inteligencie spojené s rečou a počítaním, na meranie figurálnej predstavivosti a pozorovacích schopností. Tým umožňuje hodnotenie úrovne v každej skupine (subteste), ako aj všeobecnú výpoveď o intelektových schopnostiach jednotlivca. Skladá sa z 9 skupín úloh:
1. Doplňovanie viet - postihuje rečovo-logické myslenie a všeobecné vedomosti
2. Nachádzanie spoločných znakov - postihuje schopnosť abstrakcie v rečovom potenciáli
3. Zapamätávanie si rôznych tovarov - postihuje bezprostredné schopnosti pamäte
4. Dopňovanie číselných radov - postihuje induktívne myslenie a duševnú pružnosť
5. Odhaľovanie vzťahov - postihuje schopnosť precízneho používania rečových pojmov
6. Rozpoznávanie kociek - postihuje priestorovú predstavivosť
7. Praktické počítanie -schopnosť počítania a z nej vyplývajúce tvorenie úsudkov a záverov
8. Tvorenie pojmov - postihuje významnú súčasť ovládania reči
9. Zostavovanie figúr - postihuje konkrétnu schopnosť predstavivosti
Poskytuje cenné služby vo výskume, v poradenstve, v pedagogickej oblasti, ale aj v pracovnej a prevádzkovej psychológii, ako i v psychológii organizácie.
Použitie: individuálne i skupinové, od 14 rokov
Čas administrácie: 70 - 110 min (v závislosti od použitej formy)
Súčasti: Príručka, Testový zošit ( C, L, S), Odpoveďový hárok ( C, L, S)
PK: 1 PR, 10 TZ/C, 10 TZ/L, 10TZ/S, 50 OH/C, 50 OH/L, 50 OH/S
S: 50 OH/C, 50 OH/L, 50 OH/S


[ objednať ]