Katalóg T-216    DOTAZNÍK ŠKOLSKÉHO SEBAHODNOTENIA DIEŤAŤA
Z. Matějček, M. Vágnerová (ČR)
Dotazník poskytuje informáciu o postoji dieťaťa k vlastnému školskému výkonu. Obsahuje 48 položiek, rozdelených do 6 škál (všeobecné schopnosti, matematika, čítanie, pravopis, písanie a sebadôvera). Je užitočný u detí, ktoré majú rôzne problémy v škole (celkovo neprospievajú, deti so špecifickými poruchami učenia, pri problémoch s adaptáciou na školu), ale je vhodné ho použiť aj u detí, ktorých problémy zdanlivo so školou priamo nesúvisia, ale podrobnejším vyšetrením zistíme, že škola predsa len hraje významnú úlohu. (deti s telesnými problémami, napr. bolesti, brucha a hlavy a zneurotizované deti veľmi ambicióznych rodičov).
Použitie: individuálne i skupinové, od 10 do 15 rokov
Čas administrácie: 15 min.
Čas vyhodnocovania: 5 min.
Súčasti: Príručka (čes.), Testový zošit, Šablóna
PK: 1 PR, 100 TZ
S: 100 TZ


[ objednať ]