Katalóg T-124    DOTAZNÍK NA MERANIE ŠTÝLU VEDENIA
T. Kollárik (SR)
Východiskom je predpoklad, že na riadenie rodiny môžeme nazerať ako na riadenie organizácie a teda, aj manažment rodiny musí byť vykonávaný prostredníctvom riadiacich funkcií, resp. procesov. Tie sú definované ako plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola a preto i pozíciu profesionálneho rodiča treba porovnávať s pozíciou manažéra v organizácii. Bez ohľadu na to, či ide o muža alebo ženu, ako profesionálnych rodičov.

Metóda je založená na princípe bipolárnych adjektív (15) posudzovaných na 8 stupňovej škále. Vyplňovanie i vyhodnocovanie dotazníka je rýchle a nenáročné.

Získané výsledné skóre umožňuje rozlišovať dva typy, s charakteristickými štýlmi prístupu k pracovníkom i členom rodiny:
1. typ, ktorý je všeobecne orientovaný na členov, ich potreby hodnoty a pod. Svojim prístupom formuje a podporuje dobré vzájomné vzťahy, je rozvážnejší, priateľský, nespôsobuje konflikty a celkove prejavuje sociálnu orientáciu
2. typ, ktorý je viac orientovaný na pracovné úlohy a povinnosti než na medziľudské vzťahy. Často využíva sankcie vyplývajúce z jeho pozície a je viac zameraný na cieľ. Sebaúctu dosahuje prostredníctvom úspešného výkonu, aj za cenu zhoršenia sociálnych vzťahov.
Použitie: individuálne i skupinové, pre dospelú populáciu
Čas administrácie: neobmedzený (cca 7 minút)
Čas vyhodnocovania: 5 minút
Súčasti: Príručka, Testový zošit/Odpoveďový hárok
PK: 1 PR, 50 testových a zároveň odpoveďových hárkov
S: 50 TZ/OH


[ objednať ]