Katalóg


Počítačové programy


Číslo 
testu
Názov testu
T -1   Rev – Reverzný test
T -9a   Eys – Eysenckove osobnostné dotazníky pre dospelých EPQ-R a EPQ-Rs
T -9b   Ive – Eysenckove osobnostné dotazníky pre dospelých IVE
T -21   Jep – Osobnostný dotazník pre deti – B-JEPI (dotazník)
T -26   Gpp – Gordonov osobnostný profil – GPP-I (dotazník)
T -42   Gma – Hodnotenie manažérskych predpokladov – GMA (výkonový)
T -61   Pen – Dopen (dotazník)
T -78   Bdn – Bourdonov test BoPr (výkonový)
T -97   Bls – Testy uvažovania a úsudku - BLS 4 (výkonový)
T -98   Dotazník sociálnej začlenenosti
T -104   Tzd – Temperamentovo zameraný dotazník - TE-ZA-DO (dotazník)
T -112   Cma – Škála zjavnej anxiety pre deti - CMAS (dotazník)
T -113   Lea – Learyho dotazník interpersonálnej diagnózy - ICL (dotazník)
T -115   Inventórium zamestnaneckého stresu
T -161   Dotazník na meranie úzkosti a úzkostlivosti
T -171   Lkd – Lüscherova klinická diagnostika (ostatné)
T -216   Dotazník sebapoňatia školskej úspešnosti detí - SPAS
T -221   Diferenciálny dotazník depresivity
T -226   Inventár zvládania strachu
T -230   Multimotivačná mriežka
T -305   Vap – Vlastnosti a prejav osobnosti - VAPO (dotazník)
T -309a   Isa– Analýza štruktúry inteligencie, celková forma - ISA (výkonový)
T -309b   Isa – Analýza štruktúry inteligencie, formy L a S - ISA (výkonový)
WIN -1   Základný program WQUICK
WIN -2   Sem – Test sémantického výberu (ostatné)
WIN -3   Lrn – Test asociatívneho učenia (výkonový)
WIN -4   Drt – Disjunktívny reakčný čas (výkonový)
WIN -5   Pmt – Psychomotorické tempo (výkonový)
WIN -6   Cct – Číselný štvorec (výkonový)

* - pripravované psychodiagnostické testy