Katalóg


Psychodiagnostické testy

Číslo 
testu
Názov testu
T -336   Posudzovacia škála ADHD
T -309   Analýza štruktúry inteligencie– ISA
T -303   Dotazník na meranie pracovnej spokojnosti
T -269   Dynamický test latentných učebných schopností 6-8 ročných detí
T -267   Obrázkový test profesijnej orientácie - OTPO
T -266   Dotazník Dusin
T -265   Dotazník SIPO
T -264   Dotazník Supso
T -262   Dotazník Barom
T -261   Dotazník Sparo
T -253   Urbanov figurálny test tvorivého myslenia – TSD-Z
T -239   Diagnostika špecifických porúch učenia
T -228   Test úrovne rozumových schopností – TURS
T -216   Dotazník školského sebahodnotenia dieťaťa
T -200   Test hierarchie záujmov
T -171   Lüscherova klinická diagnostika - LKD
T -163   Orientačný test rozumových schopností - OTRS
T -161   Dotazník na meranie úzkosti a úzkostlivosti - STAI
T -159   Asociačný experiment
T -125   Obrázkový inteligenčný test A
T -124   Dotazník na meranie štýlu vedenia
T -122   Testy matematických schopností
T -116   Test laterality
T -111   Neuropsychologická batéria testov na spracovávanie čísiel a počítanie u detí - ZAREKI
T -106   CATO
T -101   Test rodinného zázemia
T -100   Detský skríning
T -98   Dotazník sociálnej začlenenosti
T -97   Testy uvažovania a úsudku – BLS 4
T -92   Bender - Geštalt test
T -81   Číselný obdľžnik
T -78   Bourdonov test - BoPr
T -76   Kresba postavy
T -67   Kohsove kocky
T -66   Disjunktívny reakčný čas II – DRČ II
T -66   Disjunktívny reakčný čas – DRČ
T -65   Rey-Osterriethov test komplexnej figúry – TKF
T -59   Torranceho figurálny test tvorivého myslenia
T -52   Test koncentrácie pozornosti
T -49   Poznávanie častí (S-test)
T -44   Testy všeobecných schopností
T -42   Hodnotenie manažérskych predpokladov - GMA
T -35   Terman-Merrill – III. Revízia
T -35   Stanford-Binetova inteligenčná škála – IV. revízia
T -32   Test obkresľovania
T -22   Test kognitívnych schopností – TKS
T -12   Názorové rady
T -11   Orientačná skúška
T -8   Obrázkovo-slovníková skúška
T -2   Skúška plošnej predstavivosti - PFB
T -1   Reverzný test
PBALZ   PSYCHOBALZAM – relaxačná metóda

*  - pripravované psychodiagnostické testy