Objednávka


Objednávka počítačových programov

Číslo 
testu

Názov testu

Cena
(EUR)
Počet
objedn.
kusov
WIN -1 Základný program WQUICK 261
T -1 Rev – Reverzný test 40
T -9a Eys – Eysenckove osobnostné dotazníky pre dospelých EPQ-R a EPQ-Rs 90
T -9b Ive – Eysenckove osobnostné dotazníky pre dospelých IVE 73
T -21 Jep – Osobnostný dotazník pre deti – B-JEPI (dotazník) 40
T -26 Gpp – Gordonov osobnostný profil – GPP-I (dotazník) 100
T -42 Gma – Hodnotenie manažérskych predpokladov – GMA (výkonový) 183
T -61 Pen – Dopen (dotazník) 63
T -78 Bdn – Bourdonov test BoPr (výkonový) 110
T -97 Bls – Testy uvažovania a úsudku - BLS 4 (výkonový) 83
T -98 Dotazník sociálnej začlenenosti 50
T -104 Tzd – Temperamentovo zameraný dotazník - TE-ZA-DO (dotazník) 103
T -112 Cma – Škála zjavnej anxiety pre deti - CMAS (dotazník) 34
T -113 Lea – Learyho dotazník interpersonálnej diagnózy - ICL (dotazník) 90
T -115 Inventórium zamestnaneckého stresu 120
T -161 Dotazník na meranie úzkosti a úzkostlivosti 50
T -171 Lkd – Lüscherova klinická diagnostika (ostatné) 183
T -216 Dotazník sebapoňatia školskej úspešnosti detí - SPAS 44
T -221 Diferenciálny dotazník depresivity 60
T -226 Inventár zvládania strachu 60
T -230 Multimotivačná mriežka 75
T -305 Vap – Vlastnosti a prejav osobnosti - VAPO (dotazník) 110
T -309a Isa– Analýza štruktúry inteligencie, celková forma - ISA (výkonový) 166
T -309b Isa – Analýza štruktúry inteligencie, formy L a S - ISA (výkonový) 130
WIN -2 Sem – Test sémantického výberu (ostatné) 130
WIN -3 Lrn – Test asociatívneho učenia (výkonový) 87
WIN -4 Drt – Disjunktívny reakčný čas (výkonový) 87
WIN -5 Pmt – Psychomotorické tempo (výkonový) 96
WIN -6 Cct – Číselný štvorec (výkonový) 87
(Ceny programov sú uvádzané bez 20% DPH.)

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať!
V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,- EUR bez DPH.
Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu "ceruzka papier".