Objednávka


Objednávka testov a dotazníkov


Číslo 
testu

Názov testu

Cena
za 1 PK (EUR)
PK 
v ks
Cena
za 1 S (EUR)
S
v ks
T -1 Reverzný test 58 49
T -2 Skúška plošnej predstavivosti - PFB 36 24
T -8 Obrázkovo-slovníková skúška 82 30
T -9 Eysenckove osobnostné dotazníky pre dospelých 105 80
T -11 Orientačná skúška 56 50
T -12 Názorové rady 62 30
T -18 Dotazník správania sa predškolských detí 63 51
T -20 Osobnostný inventár KUD 33 28
T -21 Osobnostný dotazník pre deti B-JEPI 61 30
T -22 Test kognitívnych schopností – TKS 107 42
T -26 Gordonov osobnostný profil– inventórium (GPP-I) 83 50
T -32 Test obkresľovania 78 30
T -35 Stanford-Binetova inteligenčná škála – IV. revízia 325 75
T -35 Terman-Merrill – III. Revízia 37
T -42 Hodnotenie manažérskych predpokladov - GMA 99 35
T -44 Testy všeobecných schopností 75 35
T -46 Bellov dotazník prispôsobivosti 50 30
T -49 Poznávanie častí (S-test) 30 28
T -52 Test koncentrácie pozornosti 88 50
T -59 Torranceho figurálny test tvorivého myslenia 66 51
T -65 Rey-Osterriethov test komplexnej figúry – TKF 65 35
T -66 Disjunktívny reakčný čas – DRČ 64 35
T -66 Disjunktívny reakčný čas II – DRČ II 65 35
T -67 Kohsove kocky 70 27
T -76 Kresba postavy 48 32
T -78 Bourdonov test - BoPr 57 44
T -81 Číselný obdľžnik 65 30
T -85 Škála klasického strachu, sociálne-situačnej anxienty a trémy – KSAT 54 28
T -92 Bender - Geštalt test 40 20
T -94 Sebaposudzovacia škála depresivity pre deti – CDI 66 45
T -97 Testy uvažovania a úsudku – BLS 4 98 72
T -98 Dotazník sociálnej začlenenosti 45 25
T -100 Detský skríning 87 42
T -101 Test rodinného zázemia 129 93
T -104 Temperamentovo zameraný dotazník – TE-ZA-DO 56 48
T -106 CATO 98 30
T -111 Neuropsychologická batéria testov na spracovávanie čísiel a počítanie u detí - ZAREKI 135 50
T -112 Škála zjavnej anxiety pre deti – CMAS 36 30
T -113 Dotazník interpersonálnej diagnózy – ICL 56 34
T -116 Test laterality 104 35
T -122 Testy matematických schopností 144 90
T -123 Základné stredoškolské zameranie 60 34
T -124 Dotazník na meranie štýlu vedenia 42 25
T -125 Obrázkový inteligenčný test A 88 83
T -137 Psychologický posudok v psychológii práce 32 25
T -159 Asociačný experiment 91 42
T -161 Dotazník na meranie úzkosti a úzkostlivosti - STAI 66 25
T -163 Orientačný test rozumových schopností - OTRS 78 24
T -171 Lüscherova klinická diagnostika - LKD 99 44
T -191 Dotazník motivácie výkonu 41 25
T -199 Škála rodinného prostredia 73 34
T -200 Test hierarchie záujmov 35 30
T -216 Dotazník školského sebahodnotenia dieťaťa 65 35
T -220 Škála sociálnej atmosféry v skupine 48 32
T -221 Diferenciálny dotazník depresivity – DDF 93 73
*T -222 Diferenciálny inventár strachu z výkonu – DAI 110 90
*T -223 Ammonov test štruktúra „JA“ – ISTA 50 35
T -226 Inventár zvládania strachu – ABI 108 80
T -228 Test úrovne rozumových schopností – TURS 66 35
T -230 Multimotivačná mriežka – MMG 95 78
T -239 Diagnostika špecifických porúch učenia 105 49
T -243 Hodnotenie úspešnosti vedúcich pracovníkov 45 25
T -252 Dotazník na zisťovanie hodnotových orientácií, postojov k hodnotám a motivácie výkonu (HO-PO-MO) 66 25
T -253 Urbanov figurálny test tvorivého myslenia – TSD-Z 53 29
T -261 Dotazník Sparo 93 35
T -262 Dotazník Barom 67 30
T -264 Dotazník Supso 59 30
T -265 Dotazník SIPO 65 30
T -266 Dotazník Dusin 59 30
T -267 Obrázkový test profesijnej orientácie - OTPO 218 118
T -269 Dynamický test latentných učebných schopností 6-8 ročných detí 296 35
T -303 Dotazník na meranie pracovnej spokojnosti 68 25
T -305 Vlastnosti a prejav osobnosti – VAPO 58 30
T -309 Analýza štruktúry inteligencie– ISA 171 150
T -310 Škály potenciálu pre prácu so zákazníkom – SKASUK 54 30
T -336 Posudzovacia škála ADHD 95 35
PBALZ PSYCHOBALZAM – relaxačná metóda 10
(Ceny testov sú uvádzané bez 10% DPH.)

*  - ceny psychodiagnostických testov takto označených sú orientačné
Pracovný komplet (PK) - obsahuje 1 príručku, zvýšený počet trvalých častí testu (určený na základe úvahy odborných pracovníkov - psychológov), 100 ks spotrebných častí testu a 2 ks šablón resp. kľúčov na vyhodnotenie testu
Sada (S) - obsahuje zvýšený počet spotrebných častí testu (spravidla 100 ks)

Reklamácie psychodiagnostických metód budeme akceptovať len do 1 mesiaca po dodaní testu.